Algemene voorwaarden

Algemeen
Kindercoach Suzan is opgericht door Suzan Bloemers (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Krimpen aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58123598
Kindercoach Suzan richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 – 18 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kindercoach Suzan en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag
Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach de school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoach Suzan opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.

Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Suzan kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid
Kindercoach Suzan is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Kindercoach Suzan niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
  • De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
  • Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Kindercoach Suzan (kindercoachsuzan.nl) of zijn op te vragen bij Kindercoach Suzan. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Kindercoach Suzan houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

Betalingsvoorwaarden
Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Kindercoach Suzan.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kindercoach Suzan een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kindercoach Suzan gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kindercoach Suzan, is Kindercoach Suzan genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Kindercoach Suzan gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid
Het advies van Kindercoach Suzan is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kindercoach Suzan is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoach Suzan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Suzan. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoach Suzan.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt raadt Kindercoach Suzan aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.
Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
  • Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kindercoachsuzan.nl
  • Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.